مصاحبه با علی نبوی زاده رتبه 45 تجربی 96

مصاحبه با علی نبوی زاده رتبه 45 تجربی 96


با آقای نبوی زاده پیرامون موفقیت در کنکور سراسری همراه باشید .