آزمون تخصصی دوازدهم تجربی - آذر 99
عنوان آزمون تخصصی دوازدهم تجربی - آذر 99
قیمت 35,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

آزمون تخصصی دوازدهم تجربی - آذر 99

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ریاضی
ریاضی (3) 112211 تابع + مثلثات
ریاضی (1) 110211 کل کتاب + آمار
ریاضی (2) 111211 آمار
2 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 کل کتاب
زیست شناسی (3) 112216 مولکولهای اطلاعاتی + جریان اطلاعات در یاخته + انتقال اطلاعات در یاخته
3 فیزیک
فیزیک (1) 110214 کل کتاب(انتخابی)
فیزیک (2) 111244 کل کتاب(انتخابی)
فیزیک (3) 112244 حرکت بر خط راست + دینامیک
4 شیمی
شیمی (1) 110210 کل کتاب(انتخابی)
شیمی (2) 111210 کل کتاب(انتخابی)
شیمی (3) 112210 مولکولها درخدمت تندرستی + آسایش و رفاه در سایه شیمی