آزمون تخصصی یازدهم تجربی - آذر 99
عنوان آزمون تخصصی یازدهم تجربی - آذر 99
قیمت 29,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

آزمون تخصصی یازدهم تجربی - آذر 99

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ریاضی
ریاضی (2) 111211 هندسه تحلیلی و جبر + هندسه + تابع
2 زیست شناسی
زیست شناسی(2) 111216 تنظیم عصبی + حواس + دستگاه حرکتی
3 فیزیک
فیزیک (2) 111244 الکتریسیته ساکن
4 شیمی
شیمی (2) 111210 قدر هدایای زمینی را بدانیم