آزمون تخصصی دهم تجربی - آذر 99
عنوان آزمون تخصصی دهم تجربی - آذر 99
قیمت 29,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

آزمون تخصصی دهم تجربی - آذر 99

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ریاضی
ریاضی (1) 110211 مجموعه،الگو و دنباله + مثلثات + توان های گویا و عبارت های جبری
2 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 دنیای زنده + گوارش و جذب مواد
3 فیزیک
فیزیک (1) 110214 فیزیک و اندازه گیری + ویژگیهای فیزیکی مواد
4 شیمی
شیمی (1) 110210 کیهان،زادگاه الفبای هستی