آزمون جامع شبیه ساز سراسری - مرحله اول
عنوان آزمون جامع شبیه ساز سراسری - مرحله اول
قیمت 80,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع 1399/4/11 07:30
تاریخ پایان 1399/4/12 13:00
مدت زمان پاسخگویی 250 دقیقه
فروش تکی دارد
در صورتی که این آزمون را خریداری کرده اید بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.
مشاهده کارنامه

آزمون جامع شبیه ساز سراسری - مرحله اول

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات
فارسی (3) 112201 استاد فدایی
فارسی (1) 110201 استاد فدایی
فارسی (2) 111201 استاد فدایی
2 عربی
عربی کنکور 5392821 استاد مختارنامه
3 دین و زندگی
دین و زندگی(3) 112204 استاد شعله
دین و زندگی (1) 110204 استاد شعله
دین و زندگی (2) 111204 استاد شعله
4 انگلیسی
زبان خارجی (2) 111230 استاد طباطبایی
زبان خارجی(1) 110230 استاد طباطبایی
زبان خارجی(3) 112230 استاد طباطبایی
5 ریاضی
ریاضیات تجربی (دوازدهم) 1544 استاد خسروی
ریاضیات تجربی (پایه) 1543 استاد خسروی
6 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 استاد الماسی
زیست شناسی (3) 112216 استاد الماسی
زیست شناسی(2) 111216 استاد الماسی
7 فیزیک
فیزیک (1) 110214 استاد بلندپرواز
فیزیک (2) 111244 استاد بلندپرواز
فیزیک (3) 112244 استاد بلندپرواز
8 شیمی
شیمی (1) 110210 استاد وصال
شیمی (2) 111210 استاد وصال
شیمی (3) 112210 استاد وصال