برترهای یازدهم آزمون 25 مهر 99

برترهای یازدهم آزمون 25 مهر 99


winkنفرات برتر فول آزمون یازدهم تجربی (25 مهر 99)

1-کوثر یاسمیheart

2-سید مصطفی حسینیheart

3-سید علی موسویheart

4-فاطمه چهره ورheart

5-امیرحسام معصومیheart