سیر تحولی کنکور از دیدگاه رضا سالاری کیا

سیر تحولی کنکور از دیدگاه رضا سالاری کیا


در این مصاحبه پای صحبت رضا سالاری کیا پیرامون کنکور سال های اخیر، نحوه طبقه بندی و سیر تحول آنها نشسته ایم .

با ما همراه باشید .