فول آزمون دوازدهم تجربی - 18 فروردین 1400
عنوان فول آزمون دوازدهم تجربی - 18 فروردین 1400
قیمت 45,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع 1400/1/18 16:00
تاریخ پایان 1400/1/19 16:00
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

فول آزمون دوازدهم تجربی - 18 فروردین 1400

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات
فارسی 112201 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
2 عربی
عربی 5392821 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
3 دین و زندگی
دین و زندگی 112204 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
4 انگلیسی
زبان خارجی 112230 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
5 ریاضی
ریاضی (3) 112211 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
6 زیست شناسی
زیست شناسی (3) 112216 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
7 فیزیک
فیزیک (3) 112244 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
8 شیمی
شیمی (3) 112210 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.