آزمون تخصصی دوازدهم تجربی - 24 و 25 شهریور 1400
عنوان آزمون تخصصی دوازدهم تجربی - 24 و 25 شهریور 1400
قیمت 85,000
سال تحصیلی 1400-1401
تاریخ شروع 1400/6/24 08:00
تاریخ پایان 1400/6/25 12:00
مدت زمان پاسخگویی 116 دقیقه
فروش تکی دارد
در صورتی که این آزمون را خریداری کرده اید بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید.
مشاهده کارنامه

آزمون تخصصی دوازدهم تجربی - 24 و 25 شهریور 1400

ردیف عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ریاضی (1) 110211 تابع/ شمارش بدون شمردن/ آمار و احتمال ص170-101
2 ریاضی (2) 111211 توابع نمایی و لگاریتمی/ حد و پیوستگی/ آمار و احتمال ص166-105
3 زیست شناسی (1) 110216 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد/ از یاخته تا گیاه/ جذب و انتقال مواد در گیاهان ص111-69
4 زیست شناسی(2) 111216 تولیدمثل/ تولیدمثل نهاندانگان/ پاسخ گیاهان به محرک ها ص152-97
5 فیزیک (1) 110214 دما و گرما ص120-83
6 فیزیک (2) 111244 مغناطیس و القای الکترومغناطیسی ص104-65
7 شیمی (1) 110210 ردپای گازها در زندگی/ آب، آهنگ زندگی ص122-70
8 شیمی (2) 111210 در پی غذای سالم/ پوشاک، نیازی پایان ناپذیر ص121-75