نمونه آزمون لوییز
عنوان نمونه آزمون لوییز
قیمت رایگان
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع 1399/2/16 12:00
تاریخ پایان 1400/2/31 20:00
مدت زمان پاسخگویی 25 دقیقه
فروش تکی دارد

نمونه آزمون لوییز

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ریاضی
ریاضیات تجربی (پایه) 1543 این آزمون دمو و نمونه است
ریاضیات تجربی (دوازدهم) 1544 این آزمون دمو و نمونه است
2 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 این آزمون دمو و نمونه است
زیست شناسی (3) 112216 این آزمون دمو و نمونه است
زیست شناسی(2) 111216 این آزمون دمو و نمونه است
3 فیزیک
فیزیک (1) 110214 این آزمون دمو و نمونه است
فیزیک (2) 111244 این آزمون دمو و نمونه است
فیزیک (3) 112244 این آزمون دمو و نمونه است
4 شیمی
شیمی (2) 111210 این آزمون دمو و نمونه است
شیمی (3) 112210 این آزمون دمو و نمونه است
شیمی (1) 110210 این آزمون دمو و نمونه است