فول آزمون یازدهم تجربی - 8 بهمن 99
عنوان فول آزمون یازدهم تجربی - 8 بهمن 99
قیمت 49,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع 1399/11/8 16:00
تاریخ پایان 1399/11/9 16:00
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

فول آزمون یازدهم تجربی - 8 بهمن 99

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات
فارسی (2) 111201 مباحث نیمسال اول
2 عربی
عربی ، زبان قرآن (2) 111206 مباحث نیمسال اول
3 دین و زندگی
دین و زندگی (2) 111204 مباحث نیمسال اول
4 انگلیسی
زبان خارجی (2) 111230 مباحث نیمسال اول
5 ریاضی
ریاضی (2) 111211 هندسه تحلیلی و جبر + هندسه + تابع + مثلثات
6 زیست شناسی
زیست شناسی(2) 111216 تنظیم عصبی + حواس + دستگاه حرکتی + تنظیم شیمیایی + ایمنی
7 فیزیک
فیزیک (2) 111244 الکتریسیته ساکن + جریان الکتریکی
8 شیمی
شیمی (2) 111210 قدر هدایای زمینی را بدانیم + در پی غذای سالم