آزمون جامع 22 اردیبهشت ماه 1400 - یازدهم تجربی
عنوان آزمون جامع 22 اردیبهشت ماه 1400 - یازدهم تجربی
قیمت 39,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع
تاریخ پایان
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

آزمون جامع 22 اردیبهشت ماه 1400 - یازدهم تجربی

ردیف عنوان درس عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات فارسی (2) 111201 مباحث نیمسال دوم
2 عربی عربی ، زبان قرآن (2) 111206 مباحث نیمسال دوم
3 دین و زندگی دین و زندگی (2) 111204 مباحث نیمسال دوم
4 انگلیسی زبان خارجی (2) 111230 مباحث نیمسال دوم
5 ریاضی ریاضی (2) 111211 مثلثات + توابع نمایی و لگاریتمی + حد و پیوستگی + آمار و احتمال
6 زیست شناسی زیست شناسی(2) 111216 تنظیم یاخته + تولیدمثل + تولیدمثل نهاندانگان + پاسخ گیاهان به محرک ها
7 فیزیک فیزیک (2) 111244 جریان الکتریکی + مغناطیس و القای الکترومغناطیسی
8 شیمی شیمی (2) 111210 در پی غذای سالم + پوشاک،نیازی پایان ناپذیر