فول آزمون دهم تجربی - 8 بهمن 99
عنوان فول آزمون دهم تجربی - 8 بهمن 99
قیمت 49,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع 1399/11/8 16:00
تاریخ پایان 1399/11/9 16:00
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

فول آزمون دهم تجربی - 8 بهمن 99

ردیف عنوان درس
عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات
فارسی (1) 110201 مباحث نیمسال اول
2 عربی
عربی ، زبان قرآن (1) 110206 مباحث نیمسال اول
3 دین و زندگی
دین و زندگی (1) 110204 مباحث نیمسال اول
4 انگلیسی
زبان خارجی(1) 110230 مباحث نیمسال اول
5 ریاضی
ریاضی (1) 110211 مجموعه،الگو و دنباله + مثلثات + توان های گویا و عبارت های جبری + معادله ها و نامعادله ها
6 زیست شناسی
زیست شناسی (1) 110216 دنیای زنده + گوارش و جذب مواد + تبادلات گازی + گردش مواد در بدن
7 فیزیک
فیزیک (1) 110214 فیزیک و اندازه گیری + ویژگی های فیزیکی مواد + کار،انرژی و توان
8 شیمی
شیمی (1) 110210 کیهان،زادگاه الفبای هستی + ردپای گازها در زندگی