فول آزمون دوازدهم تجربی - 22 اردیبهشت 1400
عنوان فول آزمون دوازدهم تجربی - 22 اردیبهشت 1400
قیمت 45,000
سال تحصیلی 1399-1400
تاریخ شروع 1400/2/22 16:00
تاریخ پایان 1400/2/23 16:00
مدت زمان پاسخگویی 0 دقیقه
فروش تکی دارد

فول آزمون دوازدهم تجربی - 22 اردیبهشت 1400

ردیف عنوان درس عنوان کتاب کد کتاب توضیحات
1 ادبیات فارسی (1) 110201 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
فارسی (2) 111201 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
فارسی 112201 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
2 عربی عربی ، زبان قرآن (1) 110206 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
عربی ، زبان قرآن (2) 111206 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
عربی،زبان قرآن 112206 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
3 دین و زندگی دین و زندگی (2) 111204 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
دین و زندگی 112204 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
دین و زندگی (1) 110204 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
4 انگلیسی زبان خارجی (2) 111230 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
زبان خارجی(1) 110230 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
زبان خارجی 112230 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
5 ریاضی ریاضی (1) 110211 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
ریاضی (2) 111211 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
ریاضی (3) 112211 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
6 زیست شناسی زیست شناسی (1) 110216 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
زیست شناسی (3) 112216 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
زیست شناسی(2) 111216 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
7 فیزیک فیزیک (2) 111244 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
فیزیک (3) 112244 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
فیزیک (1) 110214 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
8 شیمی شیمی (1) 110210 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
شیمی (2) 111210 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.
شیمی (3) 112210 برنامه راهبردی را در بالای همین صفحه دانلود کنید.