تست ریاضی شماره 22 - دکتر سیدصدرا سعادت - لگاریتم

تست ریاضی شماره 22 - دکتر سیدصدرا سعادت - لگاریتم


enlightenedکانال تلگرام لوییز به آدرس @Luiz_one رو دنبال کنید.

صبح ها تست رو براتون اونجا قرار میدیم تا خودتون حل کنید.wink

coolشب ها هم دکتر سعادت حلش میکنه و نکته های خفن میگه.

مگه داریم بهر از این؟!heart